Zasady Publikacji prac w Czasopiśmie

1. „Nowa Klinika” i „Klinika Pediatryczna” publikuje prace poglądowe ze wszystkich działów medycyny.

2. Każdy artykuł powinien zawierać 10-12 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków na stronę).

3. Wszystkie prace podlegają ocenie osoby odpowiedzialnej za nadzór merytoryczny danego numeru.

4. Autorzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dane i stwierdzenia publikowane na łamach czasopisma.

5. Teksty prosimy nadsyłać w pliku Word.

6. Tabele, ryciny i wykresy prosimy zamieszczać na oddzielnych kartkach i każdą z nich opisywać według kolejności zamieszczania, a w tekście zaznaczyć ich usytuowanie. Prosimy o nie umieszczanie materiału ilustracyjnego w dokumentach Worda. Wykresy i ryciny powinny być zapisane w jednym z następujących formatów tif, JPG, gif, a fotografie w rozdzielczości 300 dpi z rozszerzeniem tif lub JPG. Prosimy o staranne przygotowanie materiału ilustracyjnego bowiem trafia on do publikacji w takiej postaci, w jakiej zostal dostarczony do Redakcji. Jednocześnie Redakcja zastrzega sobie prawo nie publikowania materiału ilustracyjnego bardzo niskiej jakości.

7. Nadsyłane prace prosimy podpisywać z podaniem tytułu naukowego, miejsca pracy każdego autora oraz tytułu, imienia, nazwiska kierownika lub ordynatora.

8. Każdy artykuł musi posiadać:

a) do sześciu słów kluczowych (prosimy używać terminów zgodnych z Medical Subject Headings (MeS H) Annotated Alphabetical List stosowanych w lndex Medicus ,
b) tytuł w języku polskim i angielskim,
c) streszczenie w języku polskim i angielskim.

9. Do pracy należy dołączyć oświadczenie, że praca nie była dotąd nigdzie publikowana.

 

10. Prace osób, które nie są samodzielnymi pracownikami naukowymi, powinni zawierać akceptację kierownika, ordynatora - samodzielnego pracownika naukowego.

11. Wykaz piśmiennictwa należy sporządzić na osobnej stronie ograniczając się do niezbędnych pozycji (max. 20). Odniesienie do piśmiennictwa powinno być każdorazowo zaznaczone w tekście pracy liczbą ujętą w nawiasie. W wykazie należy podać kolejno: - nazwisko autora (nie więcej niż czterech). W przypadku większej liczby autorów należy podać nazwiska czterech pierwszych autorów z dopiskiem" wsp.", - inicjały imion autorów, - pełny tytuł pracy lub książki, - skrót czasopism według międzynarodowej kadencji (Index Medicus), rok wydania , tom, strona, a w przypadku książek nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania. Każdą pozycję należy podać w osobnej linii.

12. wg komunikatu nr 13 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację umieszczoną w czasopismach "Nowa Klinika" oraz "Klinika Pediatryczna" przysługują 3 punkty.